top of page
Schermafbeelding+2019-10-17+om+19.45.20(1)-1920w.png

Skelte Siweris Braaksma

Striplân

STRIPLÂN LOGO-WYT.png

Myn missy is fan Fryslân in striplân te meitsjen, dat wol sizze in lân fol strips en (strip)tekeners sa as Frankryk, België en Japan binne bygelyks. Sûnt de oprjochting fan myn bedriuw Striplân yn 2017 lyket der in opkomst fan de strip te wêzen yn Fryslân. Sa ha ik yn 2019 mei oare striptekeners it kolektyf De Noorderlingen ta stân brocht. Striplân's ûnderwerpen draaie in soad om (de Fryske) histoarje en by nammen ûnderbeljochte persoanen en barrens.

 

Mijn missie is van Fryslân een Stripland te maken, dat wil zeggen een land vol strips en (strip)tekenaars zoals Frankrijk, België en Japan zijn bijvoorbeeld. Sinds de oprichting van mijn bedrijf Striplân in 2017 lijkt er een opkomst van de strip te zijn in Fryslân. Zo heb ik in 2019 met andere striptekenaars het collectief De Noorderlingen tot stand gebracht. Striplân's onderwerpen draaien veel om (de Friese) historie en met name onderbelichte personen en gebeurtenissen.

Skills

Freegje my foar it meitsjen fan in strip/grafyske roman, illustraasjes, portretten, logo ûntwerpen en mear.

Vraag mij voor het maken van een strip/graphic novel, illustraties, portretten, logo ontwerpen en meer.

WhatsApp+Image+2019-12-21+at+18.18.34-1920w (2).png

STRIP/

GRAPHIC NOVEL

Fryske histoarje en ûneinich folle mear.

Friese historie en oneindig veel meer.

ILLUSTRAASJE

ILLUSTRATIE

Los of foar dyn boek ensf.

 

Los of voor jouw boek etc.

37849229_1020281014804479_2036506146952445952_o(1)-1920w.png
64867259_1251964794969432_2801935908272603136_o(1)-.png

LOGO/
FOARMJOUWING

Digitale of traditionele logo en huisstijl ûntwerpen.

Digitale of traditionele logo en huisstijl ontwerpen.

PORTRET

Portretopdrachten en eigen portretten te keap.

 

Portretopdrachten en eigen portretten te koop

WhatsAp34234234p Image 2023-03-27 at 15.14.35.jpg
17493090_733373290161921_5186209690435783404_o-1920w.png

TATTOO ÛNTWERP

TATTOO ONTWERP

Ûntwerpen foar tattoo setters.

 

Ontwerpen voor tattoo zetters.

MYN WURK

MIJN WERK

Neist myn primaire aktiviteiten...

 

Naast mijn primaire activiteiten...

D-vWs0dX4AAu9Kg(1)-1920w.png

KOARTE STRIPS

KORTE STRIPS

Strips fan alle lengten binne mooglik, ik ha erfaring mei ferhalen fan 3 plaatsjes oant ferhalen mei 96 siden. Ek kin ik mei in soad ferskillende stylen wurkje, sa as wasken inkt, pen, potlead, digitaal ensf.

 

Strips van alle lengten zijn mogelijk, ik heb ervaring met verhalen van 3 plaatjes tot verhalen met 96 pagina's. Ook kan ik met veel verschillende stijlen werken, zoals gewassen inkt, pen, potlood, digitaal enz.

WhatsApp Image 2023-04-18 at 19.09.06.jpg

WORKSHOPS

Kinst my freegje foar allerhande workshops foar alle leeftiidsgroepen. Foar bêrn ha ik tekenopdrachten en kin ik se yn de kunde bringe mei de keunst fan it striptekenjen. Foar âlder publyk kin ik útliz jaan oer hoe't ferhalen yn inoar stekke, of tegearre in nije tekenstyl út probearje.

 

Je kunt mijn vragen voor allerhande workshops voor alle leeftijdsgroepen. Voor kinderen heb ik tekenopdrachten en kan ik ze kennis laten maken met de kunst van het striptekenen. Voor ouder publiek kan ik uitleg geven over hoe verhalen in elkaar steken, of samen een nieuwe tekenstijl uit proberen.

68702574_1298775036955074_7129496083289341952_n(1)-1920w.jpg

EVENEMINTEN
EVENEMENTEN

Ik bin te finen mei myn stand op in protte boek-relatearde eveneminten yn Fryslân en omkriten, sa as it Imaginarium yn Tytsjerk en it Kamper Stripspektakel. By dy lêste bin ik binnen rolle troch it winnen fan de earste priis fan de grote striptekenwedstrijd.

 

Ik ben te vinden met mijn stand op veel boek-gerelateerde evenementen in Fryslân en omstreken, zoals het Imaginarium in Tytsjerk en het Kamper Stripspektakel. Bij die laatste ben ik binnen gerold door het winnen van de eerste prijs van de grote striptekenwedstrijd.

Graphic Novel "MAGNUS" Official Trailer

LITTE WY CHATTE!

Ik sjoch út nei nije opdrachten en wol graach gearwurkje mei nije minsken en bekinden. Stjoer my in berjocht sadat wy yn oerliz kinne.

Ik kijk uit naar nieuwe opdrachten en wil graag samenwerken met nieuwe mensen en bekenden. Stuur mij een bericht zodat we in overleg kunnen.

STRIPLÂN LOGO-WYT.png
bottom of page